Lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử

      -
  • gplus
  • pinterest
- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.
Lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử

Theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử.


Về hoạt động lưu chiểu điện tử, Nghị định quy định cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử có văn bản thông báo cho cơ quan báo nói, báo hình, báo điện tử để kết nối theo quy định. Trong văn bản thông báo phải nêu phương án kết nối, truyền dẫn tín hiệu phát sóng (đối với báo nói, báo hình), phương án kết nối và truy xuất các tác phẩm báo chí đăng tải trên trang báo điện tử (đối với báo điện tử) về hệ thống lưu chiểu điện tử của cơ quan thực hiện lưu chiểu; thời gian, địa điểm thực hiện việc kết nối.


Sau khi kết nối, cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử kiểm tra, đảm bảo tác phẩm đã được lưu tại hệ thống và xác nhận với cơ quan báo chí sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tác phẩm báo chí.


Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử tổ chức lưu giữ nguyên trạng nội dung tác phẩm báo chí trên hệ thống lưu chiểu; tổ chức phân loại nội dung để lưu giữ phục vụ công tác quản lý.


Nghị định quy định đối với báo nói, báo hình, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 06 tháng kể từ ngày được phát sóng lần đầu. Đối với báo điện tử, thời gian lưu giữ nguyên trạng tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày đăng tải lần đầu.


Các tác phẩm trong hệ thống lưu chiểu điện tử phải được bảo quản an toàn và lưu giữ nguyên trạng về nội dung thông tin. Cơ quan thực hiện lưu chiểu điện tử phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn, tính toàn vẹn, khả năng truy xuất và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để việc phân loại, lưu giữ được thuận lợi nhưng không làm thay đổi nội dung của tác phẩm.


Tác phẩm báo chí lưu chiểu điện tử được sử dụng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về báo chí, gồm: Đánh giá, nhận xét về nội dung thông tin theo chuyên đề, sự kiện, cho các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu.


PV


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Lưu chiểu điện tử báo nói, báo hình, báo điện tử

- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.


Luu chieu dien tu bao noi, bao hinh, bao dien tu


- Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh quy dinh ve luu chieu dien tu doi voi loai hinh bao noi, bao hinh va bao dien tu doc lap voi co quan bao chi.


Theo quy dinh, Bo Thong tin va Truyen thong la co quan thuc hien luu chieu dien tu doi voi loai hinh bao noi, bao hinh va bao dien tu.


Ve hoat dong luu chieu dien tu, Nghi dinh quy dinh co quan thuc hien luu chieu dien tu co van ban thong bao cho co quan bao noi, bao hinh, bao dien tu de ket noi theo quy dinh. Trong van ban thong bao phai neu phuong an ket noi, truyen dan tin hieu phat song (doi voi bao noi, bao hinh), phuong an ket noi va truy xuat cac tac pham bao chi dang tai tren trang bao dien tu (doi voi bao dien tu) ve he thong luu chieu dien tu cua co quan thuc hien luu chieu; thoi gian, dia diem thuc hien viec ket noi.


Sau khi ket noi, co quan thuc hien luu chieu dien tu kiem tra, dam bao tac pham da duoc luu tai he thong va xac nhan voi co quan bao chi sau 15 ngay lam viec ke tu ngay nhan duoc tac pham bao chi.


Co quan thuc hien luu chieu dien tu to chuc luu giu nguyen trang noi dung tac pham bao chi tren he thong luu chieu; to chuc phan loai noi dung de luu giu phuc vu cong tac quan ly.


Nghi dinh quy dinh doi voi bao noi, bao hinh, thoi gian luu giu nguyen trang toi thieu la 06 thang ke tu ngay duoc phat song lan dau. Doi voi bao dien tu, thoi gian luu giu nguyen trang toi thieu la 12 thang ke tu ngay dang tai lan dau.


Cac tac pham trong he thong luu chieu dien tu phai duoc bao quan an toan va luu giu nguyen trang ve noi dung thong tin. Co quan thuc hien luu chieu dien tu phai thuong xuyen kiem tra de dam bao an toan, tinh toan ven, kha nang truy xuat va su dung cac bien phap ky thuat de viec phan loai, luu giu duoc thuan loi nhung khong lam thay doi noi dung cua tac pham.


Tac pham bao chi luu chieu dien tu duoc su dung de phuc vu cong tac quan ly nha nuoc ve bao chi, gom: Danh gia, nhan xet ve noi dung thong tin theo chuyen de, su kien, cho cac cuoc kiem tra, thanh tra chuyen nganh thuong xuyen va dot xuat theo yeu cau.


PV


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212