Chẩn đoán hình ảnh (MRI, siêu âm, x-quang, hệ thống nội soi)

    0     1161
  • gplus
  • pinterest
Người đăng: Đào Xuân Định
Địa chỉ: Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0986.94.1986
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 28/5

CÔNG  TY TNHH LẮP  ĐẶT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ

(MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY TRANSFER AND INSTALLATION COMPANY LIMITED - MTI CO., LTD)

        TRỤ SỞ: Số 21, Tổ 17 Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

          VPGD Số 1: Tầng 3, Toà nhà B1, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

          VPGD Số 2: Số 4, Ngõ 76 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội

          ĐT: 84-4 37676900/ 01                  Fax: 84-4 37676902

          Email: [email protected]           

          Website: www.medical-mti.vn        www.medical-mti.com.vn

Công ty TNHH Lắp đặt và Chuyển giao Công nghệ thiết bị Y tế được thành lập từ năm 2001, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102001821 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

Công ty hiện có 2 công ty thành viên với hơn 40 cán bộ. Hoạt động của công ty với nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế là một phần chính yếu. Trên cơ sở nhu cầu phát triển của thị trường và phù hợp với kế hoạch phát triển đã được xây dựng, Công ty MTI đang tích cực thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế, liên doanh lắp đặt các trang thiết bị y tế với các cơ sở y tế, cả trong và ngoài công lập, đầu tư xây dựng bệnh viện, nhà máy sản xuất dược phẩm và vật tư y tế tiêu hao, xưởng sửa chữa trang thiết bị y tế.

Để xúc tiến mở rộng thị trường MTI hiện đã có Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, nhân viên phụ trách các tỉnh và các cộng tác viên trong toàn quốc. Với đội ngũ nhân lực được đào tạo bài bản, chính qui và có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã và đang tư vấn và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thiết bị y tế, dịch vụ y tế, chuyển giao công nghệ y tế hiện đại và sửa chữa trang thiết bị y tế có tính năng kỹ thuật hiện đại và chất lượng cao. Sản phẩm của chúng tôi phần nào đáp ứng được nhu cầu về thiết bị y tế hiện đại và dịch vụ y tế chất lượng cao.

Công ty MTI cũng đang tiến hành thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng Bệnh viện quốc tế tại Hạ Long, Quảng Ninh với qui mô 300 giường theo mô hình bệnh viện khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, Nhà máy sản xuất dược phẩm và vật tư y tế tiêu hao.

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

Buôn bán trang thiết bị, dụng cụ y tế, dụng cụ tiêu hao y tế.
Dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì máy móc, dụng cụ thí nghiệm và trang thiết bị y tế. Được thực hiện bởi các chuyên gia của các hãng sản xuất và đội ngũ kỹ sư của công ty được đào tạo trong nước và tại các hãng sản xuất nước ngoài.
Khám chữa bệnh nội khoa thông thường.
Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị và công nghệ y tế.
Đầu tư xây dựng bệnh viện, tư vấn, thiết kế các công trình bệnh viện, trung tâm chẩn đoán và điều trị chất lượng cao, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái.
Công ty MTI có quan hệ trực tiếp với nhiều tổ chức, quốc gia, quốc tế cũng như có quan hệ trực tiếp với các hãng sản xuất thiết bị y tế, thiết bị khoa học hàng đầu thế giới. Công ty là đại diện bán hàng cho nhiều hãng sản xuất nước ngoài tại Việt Nam, khách hàng của chúng tôi bao gồm Bệnh Viện, Viện Nghiên Cứu, Trường Đại Học, Cao Đẳng… trên toàn quốc.

Kết hợp với các hãng sản xuất, công ty chúng tôi đã trực tiếp tư vấn thiết kế, lắp đặt chuyển giao công nghệ, bảo hành, bảo trì nhiều chủng loại trang thiết bị vật tư Y tế và kỹ thuật cho nhiều Bộ, Ngành, Bệnh viện trong cả nước. Công ty cũng luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc bảo hành, bảo trì, huấn luyện cho các khách hàng.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Nhân lực: Công ty luôn luôn quan niệm rằng sự thành công của Doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào yêu tố con người, vì vậy Công ty luôn đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tập trung tuyển dụng và đào tạo cán bộ trẻ cử đi tu nghiệp ở nước ngoài, có năng lực để đáp ứng phát triển mở rộng và giữ vững vị thế của doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực thiết bị y tế, dịch vụ y tế, chuyển giao công nghệ y tế.

Khách hàng: Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các hãng trong và ngoài nước để cung cấp những mặt hàng thiết bị y tế, công nghệ y tế hiện đại, dịch vụ y tế chất lượng cao và giá cả hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Công nghệ: Công ty MTI luôn tiếp cận với các công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất để phục vụ khách hàng.

Phát triển thị trường: Công ty sẽ triển khai tiếp cận các thiết bị y tế mới nhất, công nghệ tiên tiến nhất, với giá cả chấp nhận được và khả năng tiếp cận dễ dàng để phục vụ khách hàng.

CƠ CẤU NHÂN LỰC:

- Tống số: 40 nhân viên

- Trình độ: 80% tốt nghiệp Đại học

CÔNG TY THÀNH VIÊN:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ MBH

2. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ INAPTECH

3. BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HẠ LONG QUẢNG NINH

 

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:


Chan doan hinh anh (MRI, sieu am, x-quang, he thong noi soi)


CONG  TY TNHH LAP  DAT VA CHUYEN GIAO CONG NGHE THIET BI Y TE (MEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY TRANSFER AND INSTALLATION COMPANY LIMITED - MTI CO., LTD)         TRU SO: So 21, To 17 Phuong Yen Hoa, Quan Cau Giay, Ha Noi           VPGD So 1: Tang 3, Toa nha B1, Nguyen Khanh Toan, Cau Giay, Ha Noi           VPGD So 2: So 4, Ngo 76 Linh Lang, Ba Dinh, Ha Noi           DT: 84-4 37676900/ 01                  Fax: 84-4 37676902           Email: [email protected]                      Website: www.medical-mti.vn        www.medical-mti.com.vn Cong ty TNHH Lap dat va Chuyen giao Cong nghe thiet bi Y te duoc thanh lap tu nam 2001, theo giay chung nhan dang ky kinh doanh so 0102001821 do So Ke hoach va Dau tu Ha Noi cap. Cong ty hien co 2 cong ty thanh vien voi hon 40 can bo. Hoat dong cua cong ty voi nhieu linh vuc khac nhau, trong do hoat dong trong linh vuc thiet bi y te la mot phan chinh yeu. Tren co so nhu cau phat trien cua thi truong va phu hop voi ke hoach phat trien da duoc xay dung, Cong ty MTI dang tich cuc thuc day cac hoat dong trong linh vuc cung cap trang thiet bi y te, lien doanh lap dat cac trang thiet bi y te voi cac co so y te, ca trong va ngoai cong lap, dau tu xay dung benh vien, nha may san xuat duoc pham va vat tu y te tieu hao, xuong sua chua trang thiet bi y te. De xuc tien mo rong thi truong MTI hien da co Chi nhanh tai TP Ho Chi Minh, nhan vien phu trach cac tinh va cac cong tac vien trong toan quoc. Voi doi ngu nhan luc duoc dao tao bai ban, chinh qui va co nhieu kinh nghiem, chung toi da va dang tu van va cung cap cho khach hang cac san pham thiet bi y te, dich vu y te, chuyen giao cong nghe y te hien dai va sua chua trang thiet bi y te co tinh nang ky thuat hien dai va chat luong cao. San pham cua chung toi phan nao dap ung duoc nhu cau ve thiet bi y te hien dai va dich vu y te chat luong cao. Cong ty MTI cung dang tien hanh thuc hien cac du an dau tu: xay dung Benh vien quoc te tai Ha Long, Quang Ninh voi qui mo 300 giuong theo mo hinh benh vien khach san dat tieu chuan quoc te, Nha may san xuat duoc pham va vat tu y te tieu hao. CAC LINH VUC HOAT DONG: Buon ban trang thiet bi, dung cu y te, dung cu tieu hao y te. Dich vu ky thuat, bao duong, bao hanh, bao tri may moc, dung cu thi nghiem va trang thiet bi y te. Duoc thuc hien boi cac chuyen gia cua cac hang san xuat va doi ngu ky su cua cong ty duoc dao tao trong nuoc va tai cac hang san xuat nuoc ngoai. Kham chua benh noi khoa thong thuong. Tu van va chuyen giao cong nghe trong linh vuc kinh doanh thiet bi va cong nghe y te. Dau tu xay dung benh vien, tu van, thiet ke cac cong trinh benh vien, trung tam chan doan va dieu tri chat luong cao, kinh doanh nha hang, khach san, khu nghi duong, du lich sinh thai.Cong ty MTI co quan he truc tiep voi nhieu to chuc, quoc gia, quoc te cung nhu co quan he truc tiep voi cac hang san xuat thiet bi y te, thiet bi khoa hoc hang dau the gioi. Cong ty la dai dien ban hang cho nhieu hang san xuat nuoc ngoai tai Viet Nam, khach hang cua chung toi bao gom Benh Vien, Vien Nghien Cuu, Truong Dai Hoc, Cao Dang… tren toan quoc. Ket hop voi cac hang san xuat, cong ty chung toi da truc tiep tu van thiet ke, lap dat chuyen giao cong nghe, bao hanh, bao tri nhieu chung loai trang thiet bi vat tu Y te va ky thuat cho nhieu Bo, Nganh, Benh vien trong ca nuoc. Cong ty cung luon coi trong va thuc hien nghiem tuc bao hanh, bao tri, huan luyen cho cac khach hang. HUONG PHAT TRIEN: Nhan luc: Cong ty luon luon quan niem rang su thanh cong cua Doanh nghiep phu thuoc rat lon vao yeu to con nguoi, vi vay Cong ty luon dau tu phat trien nguon nhan luc, tap trung tuyen dung va dao tao can bo tre cu di tu nghiep o nuoc ngoai, co nang luc de dap ung phat trien mo rong va giu vung vi the cua doanh nghiep tien phong trong linh vuc thiet bi y te, dich vu y te, chuyen giao cong nghe y te. Khach hang: Tang cuong mo rong quan he hop tac voi cac hang trong va ngoai nuoc de cung cap nhung mat hang thiet bi y te, cong nghe y te hien dai, dich vu y te chat luong cao va gia ca hop ly nham dap ung nhu cau ngay cang cao cua khach hang. Cong nghe: Cong ty MTI luon tiep can voi cac cong nghe moi nhat va tien tien nhat de phuc vu khach hang. Phat trien thi truong: Cong ty se trien khai tiep can cac thiet bi y te moi nhat, cong nghe tien tien nhat, voi gia ca chap nhan duoc va kha nang tiep can de dang de phuc vu khach hang. CO CAU NHAN LUC: - Tong so: 40 nhan vien - Trinh do: 80% tot nghiep Dai hoc CONG TY THANH VIEN: 1. CONG TY CO PHAN DICH VU THIET BI Y TE MBH 2. CONG TY CO PHAN DAU TU VA UNG DUNG CONG NGHE INAPTECH 3. BENH VIEN QUOC TE HA LONG QUANG NINH  
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212