Hơn 80 trạm y tế khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm y tế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
- Tại phiên giải trình về chất lượng và hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa diễn ra ở Hà Nội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, đến năm 2018, đã có 9.821 trạm y tế (trên 80%) đủ điều kiện khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); Số lượt KCB BHYT tại y tế cơ sở đạt khoảng 70% (xã khoảng 20%, huyện khoảng 50%).
Hơn 80 trạm y tế khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố và phân cấp cho BHXH cấp huyện để tổ chức thực hiện BHYT trong KCB tại tuyến cơ sở; hướng dẫn người tham gia BHYT lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu, trong đó được quyền đăng ký KCB ban đầu tại tuyến y tế cơ sở không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB; ký hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB đủ điều kiện theo quy định; thực hiện công tác giám định BHYT; thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.Thăm khám cho người dân tại trạm y tế xã.


Thăm khám cho người dân tại trạm y tế xã.


Thông tin thêm, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết, năm 2017, có 61% số lượng thẻ BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại tuyến y tế cơ sở; năm 2018, có 71% thẻ BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại tuyến y tế cơ sở, tăng 10% so với năm 2017. Năm 2017, số cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT là 2.167, trong đó có 1.243 cơ sở KCB tuyến huyện, 239 y tế cơ quan và gần 10.000 trạm y tế xã. Năm 2018, số cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT là 2.316, trong đó có 1.407 cơ sở KCB tuyến huyện, 211 y tế cơ quan và gần 10.000 trạm y tế xã.


Trong giai đoạn 2010-2014, số lượt KCB tại tuyến xã tăng qua các năm với tỷ lệ gia tăng bình quân 4%. Chi phí bình quân/lượt tại tuyến xã, huyện tăng mạnh qua các năm, trong đó chi phí bình quân tuyến xã của 6 tháng đầu năm 2018 gần gấp đôi so với năm 2014 và gấp rưỡi so với năm 2016. Chi phí bình quân tuyến huyện 6 tháng đầu năm 2018 gấp 1,8 lần so với năm 2015. Đặc biệt, cơ cấu chi phí đang có sự dịch chuyển tỷ lệ chi KCB từ tuyến Trung ương xuống tuyến huyện (năm 2015, tỷ lệ chi tại tuyến Trung ương chiếm 22,4%; năm 2017, chiếm 18% tổng chi KCB các tuyến). Trong khi đó, chi phí KCB tuyến tuyện, xã gia tăng (26,3% năm 2015 tăng lên 31,3% năm 2017).


“Hệ thống y tế cơ sở phát triển, giúp cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tăng cường; tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Người dân không phải đi lại tốn kém lên tuyến trên, gây quá tải tuyến trên và phải chờ đợi dẫn đến sự không hài lòng của người bệnh”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh khẳng định.


Liên quan việc đẩy nhanh thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết thêm, năm 2015, người cận nghèo tham gia BHYT được 3,1 triệu người; năm 2016 giảm còn 1,7 triệu; năm 2017 là 2,6 triệu và năm 2018 là 2,5 triệu. Số người cận nghèo tham gia BHYT giảm là do sau khi thoát cận nghèo họ không còn được Nhà nước hỗ trợ tham gia, trong khi bản thân nhiều người cũng không đăng ký tham gia tiếp. Hiện, các địa phương đang tích cực hỗ trợ người cận nghèo tham gia BHYT, có nhiều địa phương hỗ trợ 30% mệnh giá còn lại của thẻ; có địa phương hỗ trợ 20%. Còn với hộ gia đình làm nông - lâm - ngư nghiệp trong những năm qua tham gia BHYT tăng nhanh là do công tác tuyên truyền vận động cũng như sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương.


Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cũng bày tỏ mong muốn các địa phương tiếp tục quan tâm để những đối tượng này tham gia BHYT, nhất là những địa phương có ngân sách lớn cố gắng để đẩy tỷ lệ này lên.


Bình Hoàng


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hơn 80 trạm y tế khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm y tế

- Tại phiên giải trình về chất lượng và hiệu quả của mạng lưới y tế cơ sở trong khuôn khổ Phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa diễn ra ở Hà Nội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, đến năm 2018, đã có 9.821 trạm y tế (trên 80%) đủ điều kiện khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); Số lượt KCB BHYT tại y tế cơ sở đạt khoảng 70% (xã khoảng 20%, huyện khoảng 50%).


Hon 80 tram y te kham chua benh ban dau cho nguoi co the bao hiem y te


- Tai phien giai trinh ve chat luong va hieu qua cua mang luoi y te co so trong khuon kho Phien hop toan the lan thu 10 cua Uy ban ve cac van de xa hoi cua Quoc hoi vua dien ra o Ha Noi, Tong Giam doc BHXH Viet Nam Nguyen Thi Minh cho biet, den nam 2018, da co 9.821 tram y te (tren 80%) du dieu kien kham, chua benh (KCB) ban dau cho nguoi co the bao hiem y te (BHYT); So luot KCB BHYT tai y te co so dat khoang 70% (xa khoang 20%, huyen khoang 50%).


Tong Giam doc Nguyen Thi Minh cho biet, BHXH Viet Nam da chi dao BHXH cac tinh, thanh pho va phan cap cho BHXH cap huyen de to chuc thuc hien BHYT trong KCB tai tuyen co so; huong dan nguoi tham gia BHYT lua chon noi dang ky KCB ban dau, trong do duoc quyen dang ky KCB ban dau tai tuyen y te co so khong phan biet dia gioi hanh chinh, phu hop voi noi lam viec, noi cu tru va kha nang dap ung cua co so KCB; ky hop dong KCB BHYT voi cac co so KCB du dieu kien theo quy dinh; thuc hien cong tac giam dinh BHYT; thuc hien tam ung, thanh quyet toan chi phi KCB BHYT.Tham kham cho nguoi dan tai tram y te xa.


Tham kham cho nguoi dan tai tram y te xa.


Thong tin them, Tong Giam doc Nguyen Thi Minh cho biet, nam 2017, co 61% so luong the BHYT duoc dang ky KCB ban dau tai tuyen y te co so; nam 2018, co 71% the BHYT duoc dang ky KCB ban dau tai tuyen y te co so, tang 10% so voi nam 2017. Nam 2017, so co so ky hop dong KCB BHYT la 2.167, trong do co 1.243 co so KCB tuyen huyen, 239 y te co quan va gan 10.000 tram y te xa. Nam 2018, so co so ky hop dong KCB BHYT la 2.316, trong do co 1.407 co so KCB tuyen huyen, 211 y te co quan va gan 10.000 tram y te xa.


Trong giai doan 2010-2014, so luot KCB tai tuyen xa tang qua cac nam voi ty le gia tang binh quan 4%. Chi phi binh quan/luot tai tuyen xa, huyen tang manh qua cac nam, trong do chi phi binh quan tuyen xa cua 6 thang dau nam 2018 gan gap doi so voi nam 2014 va gap ruoi so voi nam 2016. Chi phi binh quan tuyen huyen 6 thang dau nam 2018 gap 1,8 lan so voi nam 2015. Dac biet, co cau chi phi dang co su dich chuyen ty le chi KCB tu tuyen Trung uong xuong tuyen huyen (nam 2015, ty le chi tai tuyen Trung uong chiem 22,4%; nam 2017, chiem 18% tong chi KCB cac tuyen). Trong khi do, chi phi KCB tuyen tuyen, xa gia tang (26,3% nam 2015 tang len 31,3% nam 2017).


“He thong y te co so phat trien, giup cho cong tac cham soc suc khoe ban dau cho nhan dan duoc tang cuong; tang kha nang tiep can dich vu y te cua nguoi dan. Nguoi dan khong phai di lai ton kem len tuyen tren, gay qua tai tuyen tren va phai cho doi dan den su khong hai long cua nguoi benh”, Tong Giam doc Nguyen Thi Minh khang dinh.


Lien quan viec day nhanh thuc hien muc tieu BHYT toan dan, Tong Giam doc Nguyen Thi Minh cho biet them, nam 2015, nguoi can ngheo tham gia BHYT duoc 3,1 trieu nguoi; nam 2016 giam con 1,7 trieu; nam 2017 la 2,6 trieu va nam 2018 la 2,5 trieu. So nguoi can ngheo tham gia BHYT giam la do sau khi thoat can ngheo ho khong con duoc Nha nuoc ho tro tham gia, trong khi ban than nhieu nguoi cung khong dang ky tham gia tiep. Hien, cac dia phuong dang tich cuc ho tro nguoi can ngheo tham gia BHYT, co nhieu dia phuong ho tro 30% menh gia con lai cua the; co dia phuong ho tro 20%. Con voi ho gia dinh lam nong - lam - ngu nghiep trong nhung nam qua tham gia BHYT tang nhanh la do cong tac tuyen truyen van dong cung nhu su quan tam, ho tro cua dia phuong.


Tong Giam doc Nguyen Thi Minh cung bay to mong muon cac dia phuong tiep tuc quan tam de nhung doi tuong nay tham gia BHYT, nhat la nhung dia phuong co ngan sach lon co gang de day ty le nay len.


Binh Hoang


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212