Nóng: Bộ Y tế thông tin về vụ "hàng chục hồ sơ bệnh án tâm thần giả"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
- Cuối giờ chiều 10/8, Bộ Y tế đã tiến hành cuộc họp sau thông tin Công an TP Hà Nội phát hiện hàng chục hồ sơ bệnh án tâm thần giả, trong đó có nhiều hồ sơ của những kẻ giang hồ. Bộ Y tế đã tiến hành họp khẩn về vụ việc liên quan đến đơn vị Bộ quản lý.
Nóng: Bộ Y tế thông tin về vụ

Cuối giờ chiều 10/8, liên quan tới việc một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin liên quan đến công tác khám, chữa bệnh tâm thần, giả hồ sơ bệnh án để trốn tránh việc xử lý của các cơ quan bảo vệ pháp luật, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ; một số Bệnh viện Tâm thần trên địa bàn Hà Nội.


Tại cuộc họp, đại diện Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho biết, ngày 12/6/2018, Bệnh viện (BV) nhận thông báo số 53 và 54 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CATP) Hà Nội về việc khởi tố bắt bị can tạm giam phục vụ điều tra với 2 viên chức của BV này là: BSCK 2 Thân Thanh Phong - Phó Trưởng khoa tâm thần người cao tuổi; Ông Nguyễn Tuấn Sơn – kỹ thuật viên trưởng Khoa Dinh dưỡng. Trong đó, ông Sơn có trách nhiệm phân công công việc hàng ngày tại khoa Dinh dưỡng.  BV Tâm thần Trung ương 1 cho biết, sau khi nhận được thông báo 1 ngày, BV đã có quyết định tạm hoãn hợp đồng làm việc 3 tháng đối với ông Sơn và ông Phong.Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chủ trì cuộc họp


Qua 2 tháng, cơ quan CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra. Đến nay, BV vẫn chưa nhận được thông báo của Công an Hà Nội (CAHN) về kết quả điều tra đối với 2 viên chức trên. Ngoài ra, ngày 26/7 vừa qua, BV Tâm thần Trung ương 1 nhận được công văn của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội về việc cung cấp thông tin, tài liệu kiểm tra lại 94 hồ sơ của bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện.  Sau khi nhận được công văn, BV đã kiểm tra kỹ số lượng hồ sơ bệnh án yêu cầu, và cung cấp thông tin cho Công an  Hà Nội. BV cũng đang phối hợp với CATP Hà Nội rà soát lại 94 hồ sơ bệnh án để xem có bệnh án giả mạo hay không.


Ảnh minh họa


Tại cuộc họp này, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế kết luận:


Quan điểm của Bộ Y tế: Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ để vi phạm pháp luật. Đề nghị các cơ quan tư pháp xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai.


​ Công tác giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần là một trong những hoạt động bổ trợ tư pháp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong bất kỳ nền tư pháp nào. Kết luận giám định pháp y, pháp y tâm thần được pháp luật quy định là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Kết luận giám định đúng đắn giúp cho việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, không để lọt tội phạm, không để oan người vô tội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.


Hiện nay đang có dư luận: có những đối tượng phạm tội dùng mọi thủ đoạn như mua, làm giả giấy xác nhận bị bệnh, giả bệnh tâm thần để vào các Trung tâm, cơ sở y tế để khám, chữa bệnh để có hồ sơ bệnh án tâm thần để đối phó với cơ quan pháp luật. Do vậy, Bộ Y tế yêu cầu các bác sỹ, giám định viên pháp y, pháp y tâm thần càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng trước công việc hàng ngày, trước mỗi ca giám định, không để vật chất hoặc các mối quan hệ cá nhân làm ảnh hưởng đến kết luận giám định. Những trường hợp khó kết luận, cần tổ chức hội chẩn để đưa ra kết luận đúng đắn, chính xác.


Cùng đó, Bộ Y tế yêu cầu các Cục, Vụ, đơn vị liên quan, các bệnh viện chuyên ngành Tâm thần rà soát quy trình, thủ tục chuyên môn liên quan đến chẩn đoán, giám định bệnh án tâm thần.


Hải Yến


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nóng: Bộ Y tế thông tin về vụ "hàng chục hồ sơ bệnh án tâm thần giả"

- Cuối giờ chiều 10/8, Bộ Y tế đã tiến hành cuộc họp sau thông tin Công an TP Hà Nội phát hiện hàng chục hồ sơ bệnh án tâm thần giả, trong đó có nhiều hồ sơ của những kẻ giang hồ. Bộ Y tế đã tiến hành họp khẩn về vụ việc liên quan đến đơn vị Bộ quản lý.


Nong: Bo Y te thong tin ve vu "hang chuc ho so benh an tam than gia"


- Cuoi gio chieu 10/8, Bo Y te da tien hanh cuoc hop sau thong tin Cong an TP Ha Noi phat hien hang chuc ho so benh an tam than gia, trong do co nhieu ho so cua nhung ke giang ho. Bo Y te da tien hanh hop khan ve vu viec lien quan den don vi Bo quan ly.


Cuoi gio chieu 10/8, lien quan toi viec mot so co quan bao chi dang tai thong tin lien quan den cong tac kham, chua benh tam than, gia ho so benh an de tron tranh viec xu ly cua cac co quan bao ve phap luat, Bo Y te da co cuoc hop khan voi lanh dao cac cuc, vu, don vi thuoc Bo; mot so Benh vien Tam than tren dia ban Ha Noi.


Tai cuoc hop, dai dien Benh vien Tam than Trung uong 1 cho biet, ngay 12/6/2018, Benh vien (BV) nhan thong bao so 53 va 54 cua Co quan Canh sat dieu tra Cong an thanh pho (CATP) Ha Noi ve viec khoi to bat bi can tam giam phuc vu dieu tra voi 2 vien chuc cua BV nay la: BSCK 2 Than Thanh Phong - Pho Truong khoa tam than nguoi cao tuoi; Ong Nguyen Tuan Son – ky thuat vien truong Khoa Dinh duong. Trong do, ong Son co trach nhiem phan cong cong viec hang ngay tai khoa Dinh duong.  BV Tam than Trung uong 1 cho biet, sau khi nhan duoc thong bao 1 ngay, BV da co quyet dinh tam hoan hop dong lam viec 3 thang doi voi ong Son va ong Phong.Thu truong Bo Y te Nguyen Viet Tien chu tri cuoc hop


Qua 2 thang, co quan CATP Ha Noi dang tiep tuc dieu tra. Den nay, BV van chua nhan duoc thong bao cua Cong an Ha Noi (CAHN) ve ket qua dieu tra doi voi 2 vien chuc tren. Ngoai ra, ngay 26/7 vua qua, BV Tam than Trung uong 1 nhan duoc cong van cua Co quan CSDT Cong an Ha Noi ve viec cung cap thong tin, tai lieu kiem tra lai 94 ho so cua benh nhan da dieu tri tai Benh vien.  Sau khi nhan duoc cong van, BV da kiem tra ky so luong ho so benh an yeu cau, va cung cap thong tin cho Cong an  Ha Noi. BV cung dang phoi hop voi CATP Ha Noi ra soat lai 94 ho so benh an de xem co benh an gia mao hay khong.


Anh minh hoa


Tai cuoc hop nay, GS.TS Nguyen Viet Tien, Thu truong Thuong truc Bo Y te ket luan:


Quan diem cua Bo Y te: Xu ly nghiem cac ca nhan, to chuc loi dung chuc vu, quyen han trong thuc thi nhiem vu de vi pham phap luat. De nghi cac co quan tu phap xu ly dung nguoi dung toi, khong bo lot toi pham, tranh oan sai.


​ Cong tac giam dinh phap y, giam dinh phap y tam than la mot trong nhung hoat dong bo tro tu phap, co y nghia dac biet quan trong va khong the thieu trong bat ky nen tu phap nao. Ket luan giam dinh phap y, phap y tam than duoc phap luat quy dinh la mot trong nhung nguon chung cu quan trong trong qua trinh giai quyet vu an. Ket luan giam dinh dung dan giup cho viec dieu tra, truy to, xet xu cac vu an duoc chinh xac, khach quan, dung phap luat, gop phan quan trong vao cong tac dau tranh, phong chong toi pham, bao dam trat tu an toan xa hoi, khong de lot toi pham, khong de oan nguoi vo toi, gop phan dam bao an ninh, trat tu, an toan xa hoi.


Hien nay dang co du luan: co nhung doi tuong pham toi dung moi thu doan nhu mua, lam gia giay xac nhan bi benh, gia benh tam than de vao cac Trung tam, co so y te de kham, chua benh de co ho so benh an tam than de doi pho voi co quan phap luat. Do vay, Bo Y te yeu cau cac bac sy, giam dinh vien phap y, phap y tam than cang phai neu cao tinh than trach nhiem, ban linh chinh tri vung vang truoc cong viec hang ngay, truoc moi ca giam dinh, khong de vat chat hoac cac moi quan he ca nhan lam anh huong den ket luan giam dinh. Nhung truong hop kho ket luan, can to chuc hoi chan de dua ra ket luan dung dan, chinh xac.


Cung do, Bo Y te yeu cau cac Cuc, Vu, don vi lien quan, cac benh vien chuyen nganh Tam than ra soat quy trinh, thu tuc chuyen mon lien quan den chan doan, giam dinh benh an tam than.


Hai Yen


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

DANH BẠ PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn thuốc

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC

Chi tiết từng ngõ, phố, quận, huyện

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN SỨC KHỎE HỮU ÍCH

Các tin y tế cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Giá Thuốc www.giathuoc.vn Hà Nội, Việt Nam 123 ABC VN-HN 10000 VN ‎0912121212